четвер, 14 січня 2016 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23 грудня 2015 року № 1109

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння


Вiдповiдно до  та Кабiнет Мiнiстрiв України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити такi, що додаються:
перелiк квалiфiкацiйних категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв;
Порядок присвоєння квалiфiкацiйних категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв.
2. Визнати такою, що втратила чиннiсть,  та  (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., № 18–19, ст. 845).


Прем’єр-мiнiстр України
А. Яценюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 грудня 2015 р. № 1109

Перелiк квалiфiкацiйних категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв

Квалiфiкацiйнi категорiї
Спецiалiст вищої категорiї
Спецiалiст першої категорiї
Спецiалiст другої категорiї
Спецiалiст
Педагогiчнi звання
Викладач-методист
Учитель-методист
Вихователь-методист
Педагог-органiзатор — методист
Практичний психолог — методист
Керiвник гуртка — методист
Старший вожатий — методист
Старший викладач
Старший учитель
Старший вихователь
Майстер виробничого навчання I категорiї
Майстер виробничого навчання II категорiї
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 грудня 2015 р. № 1109

Порядок присвоєння квалiфiкацiйних категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв

1. Цей Порядок регулює питання присвоєння квалiфiкацiйних категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв.
2. Квалiфiкацiйнi категорiї «спецiалiст», «спецiалiст другої категорiї», «спецiалiст першої категорiї», «спецiалiст вищої категорiї» присвоюються педагогiчним працiвникам з освiтнiм ступенем магiстра, якi займають такi посади:
вчитель;
викладач;
вихователь;
соцiальний педагог по роботi з дiтьми-iнвалiдами; соцiальний педагог;
логопед закладу охорони здоров’я та соцiального забезпечення; завiдувач логопедичного пункту;
методист;
педагог-органiзатор;
практичний психолог;
концертмейстер;
художнiй керiвник;
вихователь-методист;
музичний керiвник;
iнструктор з фiзкультури, iнструктор з працi, iнструктор слухового кабiнету.
3. Педагогiчним працiвникам присвоюються такi педагогiчнi звання:
викладач-методист — викладачам усiх спецiальностей; педагогам професiйного навчання;
учитель-методист — учителям усiх спецiальностей;
вихователь-методист — вихователям; музичним керiвникам, iнструкторам з фiзкультури;
педагог-органiзатор-методист — педагогам-органiзаторам;
практичний психолог — методист — практичним психологам;
керiвник гуртка — методист — керiвникам гурткiв, секцiй, студiй, iнших форм гурткової роботи;
старший вожатий — методист — старшим вожатим;
старший викладач — викладачам усiх спецiальностей;
старший учитель — учителям усiх спецiальностей;
старший вихователь — вихователям-методистам;
майстер виробничого навчання I (II) категорiї — майстрам виробничого навчання.
4. Квалiфiкацiйнi категорiї «спецiалiст», «спецiалiст другої категорiї», «спецiалiст першої категорiї» присвоюються атестацiйною комiсiєю навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування, типу i форми власностi, навчально-методичних (науково-методичних) установ i закладiв пiслядипломної освiти, спецiальних установ для дiтей, а також закладiв охорони здоров’я, культури, соцiального захисту, iнших закладiв та установ, у штатi яких є педагогiчнi працiвники.
Квалiфiкацiйна категорiя «спецiалiст вищої категорiї» та педагогiчнi звання присвоюються атестацiйною комiсiєю вiдповiдного органу управлiння освiтою.
5. Квалiфiкацiйна категорiя присвоюється у разi призначення на посаду педагогiчного працiвника, на якiй передбачено її присвоєння:
особi з освiтнiм ступенем магiстра, яка вперше призначається на таку посаду, — «спецiалiст»;
особi, яка має науковий ступiнь, — «спецiалiст вищої категорiї».
6. Квалiфiкацiйнi категорiї i педагогiчнi звання присвоюються педагогiчним працiвникам за результатами атестацiї, що проводиться у порядку, встановленому МОН.

Немає коментарів:

Дописати коментар